Honor list of 2013

Date:

2023-04-17 16:29

The honor roll
 
 
The company's list of advanced collectives and outstanding individuals in 2013
 
 
Advanced group: Sales Department, sales section, production department, planning department, one workshop, embedding line group, two workshop, packaging group.
 
 
Labor model: Zhang Changjin, Peng Siguo, Shen Jianhong, Zhu Zhaode, Huang Bangfu, Zhang Maofeng, Xu Chao and Xu Chao.
 
 
Outstanding individuals: Zhou Xiannv, Zhuang Shenghui, Zhang Jingyan, Zhang Yong, Liu Busheng, Huang Xingping, Zhu Xialin, Zhu Xialin, and so on.
 
 
Advanced workers: Yuan Changjun, Yue Shiqun, Liu Qiangbin, Sun Minzhi, Qian Shengyuan, Cao Huafang, Ning Yueming hang Zhen
 
 
Xu Junhui, Chen Shengping, Liu Youlin, Zhang Shili, Qin Chaomin, Zhang Maojing, Qin Chaoxian